ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO ARIE- ILLUSTRATOR.
1. ONTWERP/SCHETSFASE EN DEADLINE
.
Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Een deadline is belangrijk maar kan soms uitlopen door verbeterrondes of een andere richting van de opdrachtgever. Tijdige correspondentie is essentieel voor beide partijen.
2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT.
Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.
3. NAAMSVERMELDING.
De naam van de illustrator staat op ieder gemaakt exemplaar. Of via een vermelding op de website van de opdrachtgever.
4. MONDELINGE TOEZEGGING.
Mondelinge toezeggingen door de opdrachtgever zijn bindend voor beide partijen.
5. PRIJZEN.
Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.
6. AANSPRAKELIJKHEID.
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
7. AUTEURSRECHT.
Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.
Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.
8. EIGENDOMSRECHT.
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de illustraties eigendom van de illustrator.
9. BETALING.
Bij aanvang van de opdracht dient 50% van het gefactureerde bedrag te worden voldaan. Het resterende bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het geleverde werk te publiceren of te reproduceren in welke vorm dan ook.